EPCC หรือ Examination Process Communication Channel เป็น web application ที่ใช้การสื่อสาร เชื่อมโยง การจัดการสอบระหว่างสพฐ.และสพท.แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ การทำงานของส่วนกลาง (สพฐ.) ผู้ดูแลระบบ และสพท. ผู้ดูแลระบบสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่สพฐ. และเจ้าหน้าที่สพท. จากนั้นเมื่อมีการจัดการสอบครั้งหนึ่งๆขึ้นมา ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ทำการสร้างการจัดการสอบให้กับระบบสื่อสารการจัดการสอบ สำหรับแสดงให้กับทางส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่สพท.รับทราบ และดำเนินการรับ-ส่ง ข้อมูลต่างๆได้ดังนี้คือ ไฟล์หนังสือราชการ ไฟล์โครงการ ข้อมูลโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่จะสอบประเมินในแต่ละชั้น แต่ละปี บัญชีรับ – ส่งข้อมูลเอกสารการสอบ แบบทดสอบประเมินผล เอกสารการสอบของเขตพื้นที่ รายงานผลการประเมินของเขตพื้นที่ และเอกสารอื่นๆ มายังส่วนกลาง และมีสถานะแสดงการรับ-ส่งเอกสารต่างๆ มีระบบข้อความ สำหรับส่งคำถามไปยังส่วนกลางได้
เข้าสู่ EPCC ระบบใหม่ 255 เขต